คำชี้แจง

ความเป็นมาของการพัฒนาเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
Criteria for Kindergarten Performance Excellence Award by Learning Research Institute

ผู้เชี่ยวชาญด้าน
Business Strategy and Innovation

มุมมองเชิงระบบ