วิทยากร / ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการจัดการธุรกิจครอบครัว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
 • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Family Business Structure

ดร.ภูษิต วงษ์หล่อสายชล

 • อาจารย์ประจำ และผู้อำนวยการ
 • กลุ่มสาขาวิชาการจัดการหลักสูตร MBA Online คณะบริหารธุรกิจ

Succession Plan
หลักการวางแผนหาผู้สืบทอด ธุรกิจครอบครัว

ดร.สิริรัฐ บุญรักษา

 • อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ
Introduction to
Family Business


กำหนดการฝึกอบรม
“หลักสูตรการจัดการธุรกิจครอบครัวเพื่อความยั่งยืน”
สำหรับกลุ่มผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

ผู้เชี่ยวชาญด้าน
Business Strategy and Innovation

Image

ดร.รวิดา วิริยกิจจา

 • คณบดีวิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 • Family Business Strategies
 • กลยุทธ์ของธุรกิจครอบครัว
Image

Dinner talk

 • ผู้อำานวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบังาไทย
 • QUEST SPEAKER “Dinner Talk”

 • Dinner talk
 • บทเรียนการบริหารธุรกิจครอบครัว
 • อย่างมืออาชีพ

แผนที่เดินทาง