สมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร

ข้อมูลพื้นฐาน

กก.
ซม.
ปี
คน (รวมตัวเอง)
ท่านเป็นคนที่
โสด
สมรส
หม้าย
หย่า
พ้นภาระทางทหาร
ยังไม่เกณฑ์
ได้รับการยกเว้น
ไม่มี
มี

ข้อมูลการทำงาน

ระยะเวลา วันที่เริ่มงาน - วันที่สิ้นสุด
ชื่อสถานที่ทำงาน
ตำแหน่งงาน
เงินเดือนล่าสุด
ลักษณะงาน

ข้อมูลทางการศึกษา

ระดับการศึกษา
สถาบันการศึกษา
สาขา/วิชาเอก
วุฒิการศึกษาที่ได้รับ
GPA
วันที่สำเร็จการศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
อนุปริญญา / ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

ความสามารถอื่นๆ

ภาษา
ฟัง
พูด
อ่าน
เขียน
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ไทย (คํา/นาที)
อังกฤษ (คํา/นาที)

ไม่ได้
ได้

รถยนต์
จักรยานยนต์
มีทั้ง 2 อย่าง
ไม่มีทั้ง 2 อย่าง

รถยนต์
จักรยานยนต์
มีทั้ง 2 อย่าง
ไม่มีทั้ง 2 อย่าง


บุลคลอ้างอิง

ชื่อ - นามสกุล
สถานที่ทำงาน / ตำแหน่ง
ความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ