:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

ชุดเตรียมความพร้อม ฝึกคัดเขียนลีลามือ 1

+ ภาษาไทย                                           + ภาษาอังกฤษ

- ฝึกลากเส้นพื้นฐาน 13 เส้น                    - ฝึกคัดภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่

- ฝึกลากเส้นพื้นฐาน 13 เส้น                    - ฝึกลากเส้นพื้นฐาน 13 เส้น

- ฝึกลากเส้นพื้นฐาน 13 เส้น                    - ฝึกลากเส้นพื้นฐาน 13 เส้น

 พร้อมแผ่น DVD อนิเมชั่น ประกอบการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ แบบโฟนิกส์อย่างถูกวิธี

product


ชุดเตรียมความพร้อม ฝึกคัดเขียนลีลามือ 2

+ ภาษาไทย                                           + ภาษาอังกฤษ

- ฝึกเขียนพยัญชนะและสระ                    - ฝึกคัดภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก

- ฝึกประสมคำและฝึกคัดคำ

 พร้อมแผ่น DVD อนิเมชั่น ประกอบการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ แบบโฟนิกส์อย่างถูกวิธี

product


ชุดเตรียมความพร้อม ฝึกคัดเขียนลีลามือ3

+ ภาษาไทย                                           + ภาษาอังกฤษ

- ฝึกประสมคำแลพฝึกคัดคำ                    - ฝึกคัดภาษาอังกฤษตัวพิพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก

- ฝึกผันวรรณยุกต์ 

- ฝึกแต่งปรโยคและคำคล้องจอง 

 พร้อมแผ่น DVD อนิเมชั่น ประกอบการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ แบบโฟนิกส์อย่างถูกวิธี


product:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::