:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

ชุดสื่ออนุบาลสำหรับครู

1. คู่มือการจัดกิจกรรมบูรณาการฯ ตามหลักสูตรปฐมวัย


  ระดับชั้นอนุบาล 1 เล่ม 1 - 2

product

 

  ระดับชั้นอนุบาล 2 เล่ม 1 - 2

product

 

  ระดับชั้นอนุบาล 3 เล่ม 1 - 2

product

 

2. ชุดแบบประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ระดับชั้น อนุบาล 1-3

product

 

3. สื่อประกอบการจัดกิกจรรม ได้แก่ บัตรภาพ, ภาพนิทาน,ภาพเพลง, แผ่น DVD เพลง


product

 

4. ฉากนิทาน


product:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::