:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

.:: ร้านต้นกล้า ::. .:: ร้านต้นกล้า ::.

สพฐ.เปิดสอบบรรจุ ขรก.พลเรือนสามัญ


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่ งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี

1.1 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
อัตราเงินเดือน 15,000 – 19,250 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด 
1.2 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
อัตราเงินเดือน 15,000 – 19,250 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด 
1.3 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 
อัตราเงินเดือน 15,000 – 19,250 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด 
1.4 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
อัตราเงินเดือน 15,000 – 19,250 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด 
1.5 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
อัตราเงินเดือน 15,000 – 19,250 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด 
1.6 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
อัตราเงินเดือน 15,000 – 19,250 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด 
1.7 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
อัตราเงินเดือน 15,000 – 19,250 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด 
1.8 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
อัตราเงินเดือน 11,500 – 13,030 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด 
1.9 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
อัตราเงินเดือน 11,500 – 13,030 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
1.10 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
อัตราเงินเดือน 11,500 – 13,030 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
http://202.143.174.11/personnel/news2011/upfiles/1132.rar


 

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::