:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

.:: ร้านต้นกล้า ::. .:: ร้านต้นกล้า ::.

ค่ายสัมมนาค่ายวิชาการ การจัดการศึกษาปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ปี 2557


       

ค่ายสัมมนาค่ายวิชาการ เรื่อง"การจัดการศึกษาปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 (Kindergarten in 21st Century Education )"ภาคเรียนที่ 1 ประจำการศึกษา 2557  ให้แก่ผู้บริหารหัวหน้าศึกษา หัวหน้าวิชาการและครูผู้สอนของโรงเรียนสมาชิก เพื่อให้สถานศึกษาขับเคลื่อนการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตั้งแต่เดือนมีนาคม - เมษายน พ.ศ. 2557 ตากกำหนด วัน เวลา และสถานที่สำหรับการอบรมในภูมิภาคต่าง ตามจดหมายที่ส่งเชิญไปแต่ละโรงเรียน

        ในการนี้ สถาบันวิจัยการเรียนรู้ จึงขอเรียนท่านผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอนระบบดับอนุบาลของโรงเรียนในโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   สามารถ ลงทะเบียนออนไลน์ทางเว็บอีก 1 ช่องทาง เพื่อความสะดวก ประหยัดเวลา ได้ที่ http://www.lri.co.th/seminar


 

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::