:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

ความสำคัญของโครงการ

         จากสภาวะการแข่งขันอย่างรุนแรงในธุรกิจ โรงเรียนเอกชนและรัฐบาลในปัจจุบัน ทำให้การพัฒนาโรงเรียนไปสู่ความล้ำหน้าคู่แข่งขันเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ในการที่จะนำพาโรงเรียนไปสู่ความเป็นเลิศ การปฏิรูปการศึกษาทำให้วงการศึกษาไทยได้พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว สถานศึกษา ต่างๆ มีการนำนวัตกรรมทางการศึกษามาใช้อย่างแพร่หลาย เกิดการแข่งขันทางการศึกษาที่สูงขึ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องได้รับข้อมูลความรู้ด้านการ บริหารเชิงรุก เพื่อจะนำข้อมูลความรู้ ไปพัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาได้อย่างมืออาชีพ นอกจากนี้ การทัศนศึกษาดูงานในต่างประเทศก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ท่านผู้บริหารได้ รับประสบการณ์ตรงจากสถานศึกษาที่มีชื่อเสียง และได้รับทราบข้อมูลด้านการใช้นวัตกรรมการศึกษาจากผู้บริหารสถานศึกษาเหล่า นั้นซึ่งจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้กับสถานศึกษาต่อไป ด้วยเหตุนี้ สถาบันวิจัยการเรียนรู้ ซึ่งเป็นสถาบันทางวิชาการที่เชี่ยวชาญด้านการ พัฒนาการศึกษาของชาติ โดยใช้สื่อนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ การฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร การประเมินผลและการวิจัย และจัดเผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูลความรู้ทางการศึกษา เป็นสถาบันที่รวบรวมนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทางการ ศึกษา จึงจัดโครงการสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตร“การบริหารสถานศึกษาแบบมืออาชีพ” ด้วยการนำนวัตกรรมการบริหารงานอันหลากหลาย มานำเสนอให้แก่ท่านผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหารโรงเรียน และผู้สนใจทั่วไป     


ความสำคัญของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มพูนข้อมูลความรู้ในด้านต่างๆ อาทิเช่น
        1.1 กลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมืออาชีพ
        1.2 การจัดทำแผนงาน โครงการ และการบริหารจัดการโครงการ
        1.3 เทคนิคการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษา
        1.4 การกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถานศึกษา
        1.5 การประชาสัมพันธ์สถานศึกษาเชิงรุก
        1.6 ทักษะกระบวนการคิด
2. เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการสถานศึกษา
3. เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนได้ทัศนศึกษาดูงานในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงด้านการ บริหารจัดการ และสถานที่สำคัญต่างๆในต่างประเทศ

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::