:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

คณะที่ปรึกษาด้านวิชาการ

1. ศ.ดร.อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์
2. ศ.ดร.ศักดา ศิริพันธุ์
3. รศ.พูนสุข บุณย์สวัสดิ์
4. ผศ.ดร.สุดารัตน์ สารสว่าง
5. ผศ.ดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์
6. ผศ.ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ
7. ผศ.ดร.สมโภชน์ พนาวาส
8. ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต
9. ดร.ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร


คณะที่ปรึกษาด้านการนิเทศติดตาม

1. อ.ธเนศ ขำเกิด
2. อ.รังสรรค์ เพ็งนู
3. อ.มัณฑนา เพ็งนู
4. อ.ลัดดาวัลย์ สงกา
5. ดร.สัมภาษณ์ คำผุย
6. อ.สนิท มหาโยธี
7. อ.วนิดา ปราณีนิจ
8. ดร.เกษร มงคล
9. ดร.อรัณย์ อัจฉรานิวัฒน์
10. ดร.เฉลิม ฟักอ่อน

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::