:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

คณะวิทยากร (ด้านบริหารการศึกษา)

1. ผศ.ดร.สุดารัตน์ สารสว่าง             สาขาวิชาการบริหารการศึกษา    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ผศ.ดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์      สาขาวิชาการบริหารการศึกษา    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. ผศ.ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ         สาขาวิชาการบริหารการศึกษา    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


คณะวิทยากร (ด้านการสอนภาษาอังกฤษ)

1. ผศ.ดร.สมโภชน์ พนาวาส         สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2. ดร.ขวัญหทัย เชิดชู                   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
3. Miss Sunee J S Steyn TESOL
4. Mr Stuart Kenneit Bailey TESOL


คณะวิทยากร (ด้านการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)

1. ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต             สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา                    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ดร.ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร         สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา                    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. ผศ.ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา             สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. อ.ดร.ต้องตา สมใจเพ็ง               สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5. ผศ.ดร.ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6. อาจารย์กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์      สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์           โรงเรียนนนทรีวิทยา


วิทยากร (ด้านการศึกษาปฐมวัย)

1. ผศ.ดร.อัญชลี ไสยวรรณ      สาขาการศึกษาปฐมวัย            มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
2. ผศ.ฉัตรชนก เธียรปรีชา       สาขาการศึกษาปฐมวัย             มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
3. ผศ.พรใจ สารยศ                  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย       มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
4. ผศ.พิทยาภรณ์ มานะจุติ       สาขาการศึกษาปฐมวัย             มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่


คณะวิทยากร (ผู้เชี่ยวชาญด้านสมอง)

1. พญ.จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ            นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านสมอง
2. ภญ. ดร.พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร    นักวิชาการด้านสมองกับการเรียนรู้
3. อาจารย์สุวรรณา ชีวพฤกษ์                  นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านสมอง


คณะวิทยากร (ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา)

1. รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์     สาขาการวัดและประเมินผล     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::