:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

การให้บริการของสถาบันวิจัยการเรียนรู้

1. พัฒนาสถานศึกษา
2. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
3. พัฒนาครู
4. พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::