:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::
img

ประวัติความเป็นมา

สถาบันวิจัยการเรียนรู้ ก่อตั้งโดยคุณสมศักดิ์ ศรีวุฒิชาญ อดีตประธานกรรมการผู้อำนวยการบริษัทฐานเศรษฐกิจ จำกัด และทีมคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และเชี่ยวชาญทางด้านการศึกษา เมื่อปี พ.ศ.2546 โดยมีวัตถุประสงค์เป็นแหล่งรวบรวม ความรู้และนักวิชาการทั่วประเทศ เพื่อ ค้นคว้างานวิจัย ฝึกอบรม พัฒนาสื่อ เทคนิคการเรียนรู้ที่ทันสมัย และประเมิน พัฒนาการด้านต่างๆ ของผู้เรียนในระดับปฐมวัย รวมถึงส่งเสริมให้คำแนะนำ ในด้านการพัฒนาคุณภาพ ของสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูผู้สอน เพื่อให้ได้คุณภาพการประกันคุณภาพภายในและภายนอก ตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและ ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และกระทรวงศึกษาธิการ  

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::