:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

ความสำคัญของโครงการ

         จากสภาวะการแข่งขันอย่างรุนแรงในธุรกิจ โรงเรียนเอกชนและรัฐบาลในปัจจุบัน ทำให้การพัฒนาโรงเรียนไปสู่ความล้ำหน้าคู่แข่งขันเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ในการที่จะนำพาโรงเรียนไปสู่ความเป็นเลิศ การปฏิรูปการศึกษาทำให้วงการศึกษาไทยได้พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว สถานศึกษา ต่างๆ มีการนำนวัตกรรมทางการศึกษามาใช้อย่างแพร่หลาย เกิดการแข่งขันทางการศึกษาที่สูงขึ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องได้รับข้อมูลความรู้ด้านการ บริหารเชิงรุก เพื่อจะนำข้อมูลความรู้ ไปพัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาได้อย่างมืออาชีพ นอกจากนี้ การทัศนศึกษาดูงานในต่างประเทศก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ท่านผู้บริหารได้ รับประสบการณ์ตรงจากสถานศึกษาที่มีชื่อเสียง และได้รับทราบข้อมูลด้านการใช้นวัตกรรมการศึกษาจากผู้บริหารสถานศึกษาเหล่า นั้นซึ่งจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้กับสถานศึกษาต่อไป ด้วยเหตุนี้ สถาบันวิจัยการเรียนรู้ ซึ่งเป็นสถาบันทางวิชาการที่เชี่ยวชาญด้านการ พัฒนาการศึกษาของชาติ โดยใช้สื่อนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ การฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร การประเมินผลและการวิจัย และจัดเผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูลความรู้ทางการศึกษา เป็นสถาบันที่รวบรวมนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทางการ ศึกษา จึงจัดโครงการสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตร“การบริหารสถานศึกษาแบบมืออาชีพ” ด้วยการนำนวัตกรรมการบริหารงานอันหลากหลาย มานำเสนอให้แก่ท่านผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหารโรงเรียน และผู้สนใจทั่วไป     


ความสำคัญของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มพูนข้อมูลความรู้ในด้านต่างๆ อาทิเช่น
        1.1 กลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมืออาชีพ
        1.2 การจัดทำแผนงาน โครงการ และการบริหารจัดการโครงการ
        1.3 เทคนิคการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษา
        1.4 การกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถานศึกษา
        1.5 การประชาสัมพันธ์สถานศึกษาเชิงรุก
        1.6 ทักษะกระบวนการคิด
2. เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการสถานศึกษา
3. เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนได้ทัศนศึกษาดูงานในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงด้านการ บริหารจัดการ และสถานที่สำคัญต่างๆในต่างประเทศ

ประวัติการดูงานครั้งที่ผ่านมา

การเข้าร่วมสัมมนาวิชาการและทัศนศึกษาดูงานในต่างประเทศในหลักสูตร "การบริหารสถานศึกษาแบบมืออาชีพ" (Professional School Management) (PSM) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 เป็นต้นมา และจากความประทับใจในการเยี่ยมชมสถานที่สำคัญๆ ในเมืองต่างๆ ทำให้คณะผู้บริหารที่เคยเข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตร(PSM) ตั้งแต่ครั้งที่ 1 เป็นต้นมา สมัครเข้าร่วมการสัมมนากับทางสถาบันวิจัยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ในนามของสถาบันวิจัยการเรียนรู้  จึงขอขอบคุณคณะท่านผู้บริหารทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ และหวังว่าจะได้มีโอกาสให้บริการกับท่าน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นเครือข่ายพัฒนาการศึกษาไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศต่อไป

ครั้งที่ 1 PSM 1/2549 ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

ครั้งที่ 2 PSM 2/2549 ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

ครั้งที่ 3 PSM 3/2550 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

ครั้งที่ 4 PSM 4/2551 ณ ประเทศญี่ปุ่น

ครั้งที่ 5 PSM 5/2552 ณ ประเทศออสเตรเลีย

ครั้งที่ 6 PSM 6/2553 ณ นครพูซาน-กรุงโซล เกาหลีใต้

ครั้งที่ 7 PSM 7/2555 ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์

ครั้งที่ 8 PSM 8/2556 ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์

ครั้งที่ 9 PSM 9/2557 ณ ประเทศออสเตรเลีย (นครซิดนีย์-นครเมลเบิร์น)

ครั้งที่ 10 PSM 10/2559 ณ ประเทศญี่ปุ่น (โตเกียว - โอซาก้า)

ครั้งที่ 11 PSM 11/2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น (โอซาก้า-ชิซูโอกะ-โตเกียว)

 

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::