:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::


วัตถุประสงค์

1. เป็นองค์กรที่มีมาตรฐานด้านระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
2. เป็นองค์กรที่เน้นระบบประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
3. เป็นองค์กรที่มีการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง
4. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล โปร่งใส และเน้นเอกลักษณ์ความเป็นไทย

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::