:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

โครงสร้างองค์กร

1. ฝ่ายสื่อสารการตลาด

2. ฝ่ายกิจกรรม/วิชารการ

3. ฝ่ายผลิต/เทคโลยี

4. ฝ่ายบริหาร บัญชี/การเงิน

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::