:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

 

 

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการให้คำปรึกษาด้านการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของประเทศไทยอย่างมีคุณภาพมาตรฐานสากล


พันธกิจ

1. ส่งเสริม สนับสนุน และให้บริการทางการศึกษา
2. วิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาในระดับปฐมวัยทั่วประเทศมีสมรรถนะสูง ในการบริการจัดการอย่างเป็นระบบ และมุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::