:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

ชุดสื่อสำหรับครู

1. คู่มือการจัดกิจกรรมบูรณาการฯ ตามหลักสูตรปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 1-3

product

 

2. ชุดแบบประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ระดับชั้น อนุบาล 1-3

product

 

3. สื่อประกอบการจัดกิกจรรม ได้แก่ บัตรภาพ, ภาพนิทาน,ภาพเพลง, แผ่น DVD เพลง


productชุดสื่อสำหรับผู้ปกครอง


1.สมุดบันทึกรายงานผลพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล3


product:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::