:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

.:: ร้านต้นกล้า ::. .:: ร้านต้นกล้า ::.

บริษัท วิจัยการเรียนรู้ จำกัด เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง


บริษัท วิจัยการเรียนรู้ จำกัด
ผลิตสื่อการเรียน-การสอนในระดับปฐมวัยและอบรมทุกภาคทั่วประเทศ
51/3 อาคารวิภาวดีทาวเวอร์ บี ชั้น15 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ประสงค์สมัครงาน ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร. 02-941-2521-2 ต่อ 112
 

เจ้าหน้าที่กิจกรรมและฝึกอบรม 
คุณสมบัติ 
-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
-สามารถเป็นพิธีกร และนำกิจกรรมสันทนาการได้ดี
-สามารถถ่ายภาพและบันทึกภาพเคลื่อนไหว พร้อมตัดต่อได้เป็นอย่างดี
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, Photoshop, และโปรแกรมนำเสนอต่างๆ
-มีบุคลิกภาพ อัธยาศัย มนุษย์สัมพันธ์ดี ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี  และมีความมั่นใจในตัวเอง
-สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ (ช่วงปิดเทอมการศึกษา)
-หากมีประสบการณ์ในงานฝึกอบรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ดูแลและประสานงานด้านการจัดอบรมสัมมนาให้กับครูและผู้บริหารโรงเรียน  พร้อมทั้งดูแลงานด้านกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท  เช่น  การสัมมนาประจำปี  งานสังสรรค์  กิจกรรมประจำปี  เป็นต้น

เจ้าหน้าที่ฝ่ายศิลปกรรม ( Graphic Design)
คุณสมบัติ
- สามารถใช้โปรแกรมกราฟิก เช่น Illustrator, Photoshop และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้
- สามารถวาดภาพการ์ตูนด้วยมือและคอมพิวเตอร์ได้
- สามารถจัด Artwork และ Layout ต่างๆ ในหนังสือ รวมถึงออกแบบโลโก้ โบว์ชัวและสิ่งพิมพ์ต่างๆ
- มีความอดทนและความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เสมอ

นักวิจัย
คุณสมบัติ 
- จบ ป.โท ทางด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การวิจัย อย่างน้อย 1 ปี
-มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Office และ
Internet อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
- สามารถทำงานต่างจังหวัดหรือทำงานนอกเวลาได้

รวบรวมข้อมูลโรงเรียนในโครงการฯ ของสถาบันวิจัยการเรียนรู้
ทำสรุปและแปลค่า

นักวิชาการระดับปฐมวัย 
คุณสมบัติ 
- จบ ป.ตรี-โท-เอก  ทางด้านการศึกษาปฐมวัย
- มีประสบการณ์การเป็นครู  หรือทางด้านการศึกษา 
-มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Office และ
Internet อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
- สามารถทำงานต่างจังหวัดหรือทำงานนอกเวลาได้ (ช่วงปิดภาคการศึกษา)

เจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการหนังสือเรียนปฐมวัย  
เงินเดือน  :  ตามโครงสร้างบริษัท  15,000-25,000 บาท
คุณสมบัติ
-สำเร็จการศึกษาวุฒิอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วารสารศาสตร์ ครุศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำกิจกรรมแนวส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กได้
-มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้เป็นอย่างดี และหากมีทักษะด้านภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมการจัดเรียงหน้าหนังสือ
-ขยัน ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานล่วงเวลาได้
-มีประสบการณ์ในวิชาชีพนี้อย่างน้อย 2 ปี

ให้ความรู้ด้านวิชาการแก่โรงเรียนอนุบาลในโครงการฯ  รวบรวมข้อมูลโรงเรียนในโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล  ของสถาบันวิจัยการเรียนรู้  ทำสรุปการเข้าเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ

สวัสดิการ :  เบี้ยยังชีพรายเดือน  1,000 บาท  ประกันสังคม  ประกันอุบัติเหตุ  ตรวจสุขภาพประจำปี  เบี้ยเลี้ยง  
อาหารกลางวัน  สัมมนาประจำปี  เสื้อฟอร์มบริษัท  เงินช่วยเหลือฌาปณกิจศพ (บิดา มารดา พนักงาน) และอื่น ๆ
สถานที่ปฏิบัติงาน: 51/3 อาคารวิภาวดีทาวเวอร์ ชั้น 15  ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

 โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.lri.co.th
คุณภควัต  เกตุอุ่น  ผู้จัดการแผนกกิจกรรมวิชาการ  โทร.02-9412521-2 ต่อ 101 , 08-6069-4567  
ทุกวันในเวลาราชการ  ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 17.30 น.

 

 

 


 

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::