:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

.:: ร้านต้นกล้า ::. .:: ร้านต้นกล้า ::.

การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนสมาชิกในโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลฯ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566


การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนสมาชิกในโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลฯ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในช่วงวันที่ 23 มีนาคม - 30 เมษายน 2566

ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566  สถาบันวิจัยการเรียนรู้ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ฝ่ายวิชาการ ครู ในกลุ่มโรงเรียนสมาชิกโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลฯ  ดังนี้

หัวข้ออบรมผู้บริหารและฝ่ายวิชาาการ
    เรื่อง นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ระดับสากล''หลักสูตรฐานสมรรถนะสำหรับเด็กปฐมวัยไทยในยุคดิจิทัล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image


image

 


 

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::