:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

.:: ร้านต้นกล้า ::. .:: ร้านต้นกล้า ::.

การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนสมาชิกในโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลฯ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566


การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนสมาชิกในโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลฯ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ในช่วงวันที่ 4 ตุลาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566

ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566  สถาบันวิจัยการเรียนรู้ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ฝ่ายวิชาการ ครู ในกลุ่มโรงเรียนสมาชิกโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลฯ  ดังนี้

หลักสูตร “การออกแบบการเรียนรู้สตีมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับเด็กปฐมวัย"

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

 

image

image

 

image

 

image

image

image

image

image

image

image

image


 

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::