:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

.:: ร้านต้นกล้า ::. .:: ร้านต้นกล้า ::.

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563


การสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ในหัวข้อ “พลิกโฉมการบริหารสถานศึกษาเพื่อสร้างคนและสังคมใหม่ในอนาคต”

      ผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนอนุบาลมาตรฐานสากลฯ สถาบันวิจัยการเรียนรู้ 

               การศึกษาไทยกำลังถูกท้าทายด้วยคลื่นการแข่งขันของกระแสโลกที่นับวันทวีความรุนแรง ทักษะและความรู้แบบเดิมที่เคยถ่ายทอดกันมาอาจทำให้ไปถึงเส้นทางอาชีพและอนาคตของเยาวชนได้ช้ากว่าเดิม ระบบการศึกษาไทยจึงต้องพลิกโฉมการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับห้องเรียนหรือแม้แต่กิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูจัดให้กับเด็กอย่างมาก
               การศึกษาแนวทางใหม่ ต้องการสร้างทุนมนุษย์ที่เป็นเลิศ สร้างให้ประชาชนชาวไทยทุกคนประสบความสําเร็จ   ในอาชีพที่ตนเองต้องการ เมื่อประชาชนทุกคนประสบความสําเร็จ ประเทศก็จะมีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น
                สถาบันวิจัยการเรียนรู้ ตระหนักในการร่วมขับเคลื่อนระบบการบริหารสถานศึกษาคุณภาพมาตรฐานสากล   จึงกำหนดจัดการสัมมนาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ในหลักสูตร“พลิกโฉมการบริหารสถานศึกษาเพื่อสร้างคนและสังคมใหม่ในอนาคต”โดย ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมบรรยายพิเศษ

 

รายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์ 0-2996-9281-4 ต่อ 101-104  www.lri.co.th www.facebook.com/lricenter

คุณอดิศักดิ์ ประกิจวรพงษ์08-1906-7203 / คุณภควัต เกตุอุ่น 08-6069-4567 / ID Line สถาบันวิจัยการเรียนรู้ : 0802054567

 

กำหนดการสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้าฝ่ายวิชาการ

 พลิกโฉมการบริหารสถานศึกษาเพื่อสร้างคนและสังคมใหม่ในอนาคต

“สถานศึกษาคุณภาพมาตรฐานสากล”

ประจำปี 2563 สถาบันวิจัยการเรียนรู้

 

 

เวลา

กำหนดการ

08.00 - 09.00 น.

Øลงทะเบียน  รับเอกสารชมสื่อนิทรรศการ

09.00 - 09.30 น.

Øพิธีเปิดการสัมมนา “สถานศึกษาคุณภาพมาตรฐานสากล” ประจำปี 2563

     โดย ดร.วีระพล ศรีวุฒิชาญ  ประธานกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยการเรียนรู้

09.30 - 12.00 น.

Øพลิกโฉมการบริหารสถานศึกษาเพื่อสร้างคนและสังคมใหม่ในอนาคต

    โดย  ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    

             รองศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12.00 - 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 15.30 น.

Øพลิกโฉมการบริหารสถานศึกษาเพื่อสร้างคนและสังคมใหม่ในอนาคต

    โดย  ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    

             รองศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

15.30 - 16.30 น.

ØSISA Smart Education

     โดย ดร.ไพเราะ ราชสมบูรณ์กรรมการผู้จัดการSISA SMART

16.30 - 17.00 น.

Øพิธีปิดการสัมมนา / รับมอบวุฒิบัตร

    โดย  ดร.วีระพล ศรีวุฒิชาญ  ประธานกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยการเรียนรู้

 


 

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::