:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

.:: ร้านต้นกล้า ::. .:: ร้านต้นกล้า ::.

สทศ.เปิดสอบสมรรถนะครู


สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการให้บริการการทดสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนสมรรถนะครู อาจารย์ทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาการเรียนรู้ในชั้นเรียน สำหรับการรองรับนโยบายการใช้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และสามารถพัฒนาครูอาจารย์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมโครงการจัดทำคลังข้อสอบสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET Item Bank) ในการนี้ สทศ.เปิดรับสมัครทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 2/2557 โดย คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ คือ ครู อาจารย์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และผู้สนใจทั่วไป กำหนดการรับสมัครสอบ โดยผู้สมัครสอบสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ สทศ.www.niets.or.th  

สอบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 2/2557 ผู้ลงทะเบียนรับสมัครสอบต้องเลือกจังหวัดที่จะไปสอบระหว่างวันที่ 10-29 มิถุนายน 2557 ชำระเงิน 10-30 มิถุนายน แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 10-30 มิถุนายน ประกาศรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ 10 กรกฎาคม วันสอบ 19 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 -12.00 น. ค่าสมัครสอบครั้งละ 200 บาทต่อครั้ง ชำระเงินโดย นำเอกสารใบสมัครสอบไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา สำหรับสนามสอบได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครพนม ชุมพร สงขลา นครศรีธรรมราช พิษณุโลก เชียงใหม่ การประกาศผลสอบ สทศ.จะประกาศผลสอบทางเว็บไซต์ www.niets.or.th  ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 และจะจัดส่งหนังสือรับรองผลการสอบให้แก่ผู้เข้าสอบทุกคน หากผู้เข้ารับการทดสอบได้รับผลคะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป และมีคุณสมบัติตรงตามที่ สทศ.กำหนดจะได้รับการพิจารณา เข้าร่วมโครงการจัดทำคลังข้อสอบสำหรับการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET Item Bank) ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง


 

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::