:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

.:: ร้านต้นกล้า ::. .:: ร้านต้นกล้า ::.

โรงเรียนดาราสมุทร อ.ศรีราชา ได้จัดการพิพากษ์หลักสูตรปฐมวัย


 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 19 มิ.ย. 57 ที่...ห้องประชุมนิรมล อาคารสิริดารา โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา ได้จัดการพิพากษ์หลักสูตรปฐมวัย โดยมี คณะกรรมการจากสถาบันวิจัยการเรียนรู้ นำโดย ด็อกเตอร์ ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางแขน , ด็อกเตอร์ เสาวนานิตย์ ชัยมุสิก ผู้ทรงคุณวุฒิ และ ที่ปรึกษาโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล และ นายอดิศักดิ์ ประกิจวรพง โดยมี บาทหลวงวัชรินทร์ สมานจิต ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนดาราสมุทร กล่าวการต้อนรับ และ ชี้แจงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ของโรงเรียนดาราสมุทร หลังจากนั้นตัวแทนคณะครูได้นำเสนอผังการพัฒนาหลักสูตรตามนโยบายการจัดการ ศึกษา การยกระดับการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ การพัฒนาองค์ความรู้ในกระบวนการในการศึกษาอบรมแบบ 6 คิว ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดการพิพากษ์หลักสูตรปฐมวัย เพื่อ แลกเปลี่ยนแนวความคิด เสริมหลักสูตรให้เข้มแข็งมากขึ้น เพื่อการก้าวเดินอย่างมั่นใจของโรงเรียน และ สามารถพัฒนานักเรียนให้ตรงตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนต่อไป ซึ่งการพิพากษ์หลักสูตรปฐมวัยในครั้งนี้มีความหมายต่อโรงเรียนดาราสมุทรเป็น อย่างมาก เพื่อพัฒนาสู่รางวัลที่สูงขึ้นต่อไป

ดูภาพทั้งหมดที่ได้ที่นี่ 

 

ที่มาข่าว http://www.chonburinews.com/Q1/thememenu.php?id=22399


 

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::