:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

.:: ร้านต้นกล้า ::. .:: ร้านต้นกล้า ::.

โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ร่วมกับสถาบันวิจัยการเรียนรู้ จัดการเรียน การสอน สำหรับเด็กก่อนประถมศึกษา


         เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ดร.เสาวนิตย์ ชัยมุสิก และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยการเรียนรู้ ได้เดินทางไปยังโรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเข้าร่วมงานประชุมผู้ปกครอง และให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กก่อนประถมศึกษา เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็กให้มีความพร้อมทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้รับความสนใจ และเสียงตอบรับ จากผู้ปกครองของนักเรียนเป็นอย่างดี

 

เรียบเรียงข่าวโดย : สุพัตรา 


 

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::