:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

.:: ร้านต้นกล้า ::. .:: ร้านต้นกล้า ::.

สอท.เผยคะแนนสูง-ต่ำแอดมิสชั่นส์ ปี 57


ข่าวรายงานว่าตามที่สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิต นักศึกษา หรือแอดมิสชั่นส์ ประจำปี 2557 ไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ นั้น ขณะนี้ทางสอท.ได้เปิดเผยคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ของคณะและสถาบันทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมแอดมิสชั่นส์ "มติชน" เห็นว่าน่าสนใจจึงนำเสนอ ดังนี้

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

"คณะทันตแพทยศาสตร์” 23,640.70-22,437.40

 

"คณะเภสัชศาสตร์” สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 23,024.45-20,221.55 สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 21,661.25-20,129.45

 

“คณะสัตวแพทยศาสตร์” 24,077.50-20,260.00

 

"คณะสหเวชศาสตร์" สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 22,234.85-19,511.15 สาขาวิชากายภาพบำบัด 21,661.95-19,162.50 สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร 22,153.10-18,881.25

 

“คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา” 21,232.50-17,643.20

 

“คณะวิทยาศาสตร์” กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 20,517.50-16,540.05 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 19,445.05-16,810.70 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์19,179.45-16,533.10 สาขาวิชาเคมี 21,376.95- 17,193.20 สาขาวิชาฟิสิกส์19,332.50-16,697.50 สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม 20,930.70-18,154.50 สาขาวิชาธรณีวิทยา 19,917.20-18,258.75 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 19,840.05-16,437.75 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 18,485.70-16,561.95 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์18,634.45-16,778.75 สาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ 17,785.00-16,374.65 สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร 19,808.20-17,328.75

 

*คณะวิศวกรรมศาสตร์* สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 25,242.50-20,690.70

 

“คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์” สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 23,451.30-22,087.20 สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม25,072.50-20,515.70 สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 22,543.20-20,673.55 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 22,813.15-21,263.75 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง 20,398.45-18,070.05

 

“คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี” หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 23,651.95-22,018.75 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 23,483.20-21,350.30 หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 22,452.50-20,968.85 หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย 27,091.25-21,786.25 หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 21,978.75-20,555.85

 

“คณะเศรษฐศาสตร์” 22,203.75-20,812.50

 

“คณะจิตวิทยา” (รูปแบบที่ 1) 21,536.95-19,964.45 คณะจิตวิทยา(รูปแบบที่ 2) 21,941.95-16,653.75 “คณะจิตวิทยา” (รูปแบบที่ 3) 25,306.75-23,256.75

 

“คณะครุศาสตร์” สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (รูปแบบที่ 1) 23,321.95-21,547.60 สาขาวิชาประถมศึกษา (รูปแบบที่ 1) 23,787.50-21,958.20 สาขาวิชาธุรกิจศึกษา (รูปแบบที่ 1) 23,648.20-21,752.20

 

“คณะครุศาสตร์” (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 21,576.25-20,195.60 เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 21,937.50-20,182.20 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส21,522.50-20,330.70 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 21,983.20-20,601.25 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 21,413.75-20,257.05 เลือกสอบวิชาภาษาจีน 21,305.30-20,245.70 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 22,483.75-20,182.95

 

“คณะอักษรศาสตร์” สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 20,763.30-19,221.50 สาขาวิชาอักษรศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 23,651.95-20,868.75

 

“คณะรัฐศาสตร์” สาขาวิชาการปกครอง พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1)25,201.25-22,987.50 สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1) 25,577.20-22,850.50 สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1)26,576.95-24,457.50 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 21,568.75-19,558.20

 

“คณะนิติศาสตร์” พื้นฐานวิทยาศาสตร์22,815.55-20,313.85 พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 24,531.25-20,117.50 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 22,879.45-20,486.80 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 26,315.70-20,753.35 เลือกสอบวิชาภาษาจีน 23,033.75-20,391.60

 

“คณะนิเทศศาสตร์” พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 23,825.70-21,514.15 พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1)26,162.50-25,135.70 พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 23,282.50-22,086.50 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 24,544.10-24,544.10 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 23,704.20-22,140.70 เลือกสอบวิชาภาษาจีน22,922.10-22,194.60

 

 

ที่มา มติชนออนไลน์ วันที่ 09 สิงหาคม พ.ศ. 2557


 

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::