:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

.:: ร้านต้นกล้า ::. .:: ร้านต้นกล้า ::.

ผลการประชุม คกก.บริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา


         พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 2/2557 โดยมี ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557

รมว.ศธ.กล่าวด้วยว่า กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีความสำคัญในการผลิตสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยมีการจัดตั้งมาหลายปีแล้ว และมีการดำเนินงานที่คืบหน้าตามลำดับ คณะกรรมการกองทุนฯ ก็ได้พิจารณาถึงการนำเงินทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้คณะกรรมการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งผลการประชุมครั้งนี้ มีสาระสำคัญสรุปดังนี้

• เห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์/แผนงาน ของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์/แผนงานของกองทุนที่สำคัญ ดังนี้ 

1. (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2558-2560 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต พัฒนา เผยแพร่สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพและหลายหลายรูปแบบ 3) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิต และผู้ใช้สื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาภายใต้แนวคิดนวัตกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 4) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 5) ขับเคลื่อนกองทุนและพัฒนาระบบการจัดการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

2. (ร่าง) แผนดำเนินงานและงบประมาณการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2558 มีเป้าหมายและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาสู่ Smart Education ผ่านกองทุนฯ โดยแบ่งออกเป็น 2 แผนงาน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 92.77 ล้านบาท แยกเป็น 1) แผนงานจัดสรรทุน เพื่อสนับสนุนโครงการเชิงรับ 70 ล้านบาท และโครงการเชิงรุก 10 ล้านบาท รวมเป็นจำนวนเงิน 80 ล้านบาท 2) แผนงานบริหารกองทุน (บริหารสำนักงาน) ได้แก่ งบบุคลากร งบดำเนินงาน และค่าครุภัณฑ์ เป็นจำนวนเงิน 12.77 ล้านบาท 

3. (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2558-2560 และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2558 มีภาพรวมสรุป ดังนี้ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบการประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากร จะมีการปรับปรุงสมรรถนะหลักที่เหมาะสมกับพนักงานกองทุน และสมรรถนะเฉพาะหน้าที่ เนื่องจากปัจจุบันใช้หลักเกณฑ์การประเมินผลของพนักงานราชการในสังกัด สป.โดยอนุโลม 

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล พนักงานกองทุนจะได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวางแผนอัตรากำลังและการบริหารอัตรากำลัง จะมีการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของ สกท.ให้เหมาะสม การจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล • เห็นชอบโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุน 

ที่ประชุมเห็นชอบโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุนจากผลการพิจารณากลั่นกรองทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผลการพิจารณางบประมาณโครงการโดยคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ด้านการจัดสรรเงินกองทุน จำนวน 8 โครงการ โดยมีการปรับลดจำนวนเงินตามความเหมาะสมจาก 6.55 ล้านบาท เหลือจำนวน 4.96 ล้านบาท ดังนี้ 

- โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้และเครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับหลักสูตรท้องถิ่นระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างผ่านโมบาย 

- โครงการคลังข้อสอบและห้องสอบเสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์ 

- นวัตกรรมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ร่วมกับแบบเรียนของ ศธ. 

- โครงการเปลี่ยนรูปแบบของความรู้ภายในกระบวนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้การบูรณาการระหว่างการสอนเพื่อปรับเปลี่ยนมโนมติผ่านสถานการณ์จำลองบนคอมพิวเตอร์ร่วมกับกลวิธีการจัดและประเมินผลเพื่อการพัฒนาของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และนักเรียน 

- ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษด้านการอ่านในโรงเรียนตามความสามารถและความชอบแบบรายบุคคล 

- โครงการพัฒนาชุดหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา (One Robot per Child – ORPC) 

- การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (หมวดภูมิศาสตร์) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

- เครื่องมือสร้างการเรียนรู้ การเขียนบทความทางวิชาการ

 

• รับทราบรายงานผลการบริหารจัดการของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการที่สำคัญของกองทุน ดังนี้ 

1. รายงานฐานะการเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยสรุปฐานะการเงินของกองทุนฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 มีสินทรัพย์สุทธิ จำนวน 194,278,142.41 ล้านบาท 

2. รายงานผลการปฏิบัติงานด้านระบบการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบกองทุน และมีข้อเสนอแนะให้จัดทำปฏิทินดำเนินงานกองทุนเพื่อเป็นกรอบในการเร่งรัดการปฏิบัติงาน จัดทำทะเบียนคุมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน และทะเบียนคุมทรัพย์สินของหน่วยงาน โดยสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (สกท.) ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะและรายงานการดำเนินการดังกล่าวต่อสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) แล้ว 

3. รายงานผลการปฏิบัติงานด้านระบบการบริหารความเสี่ยง สกท.ได้จัดทำและนำเสนอ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2557 และ 2558 ต่อคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ด้านการพัฒนาแผนงานและวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 มีมติให้ปรับแก้ตัวชี้วัดด้านการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2558 ให้ดำเนินการเช่นเดียวกับปี 2557 ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเพื่อนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ด้านการพัฒนาแผนงานและวิชาการอีกครั้ง ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ ต่อไป 

4. รายงานผลการปฏิบัติงานด้านระบบบริหารจัดการสารสนเทศ ประจำปี 2557 สกท.ได้จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (เครื่องพิมพ์และเครื่องสแกนเนอร์) เพื่อรองรับการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอต่อจำนวนบุคลากร พัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์และระบบคลังข้อมูลของกองทุน เพื่อให้บริการและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 

5. รายงานผลการปฏิบัติงานด้านระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2557 สกท.ได้จัดทำสมรรถนะหลัก ระบบประเมินสมรรถนะ ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุน การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2558-2560 การพัฒนาพนักงานกองทุนเพื่อให้มีสมรรถนะตามสายงาน รวมทั้งการคัดเลือกและสรรหาทรัพยากรบุคคลมาปฏิบัติตามโครงสร้างที่กำหนด ซึ่งจะมีการกำหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของพนักงานกองทุนด้วย โดยจะได้ดำเนินการในปี 2558 ต่อไป 

• รับทราบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2558 

ที่ประชุมรับทราบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2558 ตามระบบการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง โดยมีองค์ประกอบร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนฯ 4 ด้าน (ด้านการเงิน ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการปฏิบัติการ และด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน) ประกอบด้วยตัวชี้วัดหลัก จำนวน 13 ประเด็น (แยกเป็นตัวชี้วัดย่อย จำนวน 35 ประเด็น) และตัวชี้วัดหลักที่เป็นตัวชี้วัดร่วมกับทุนหมุนเวียนอื่น จำนวน 7 ประเด็น (แยกเป็นตัวชี้วัดย่อย จำนวน 29 ประเด็น) ซึ่งกรมบัญชีกลางจะจัดส่งบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนฯ ประจำปี 2558 ให้ รมว.ศธ. ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ ลงนามภายในเดือนพฤศจิกายน 2557• รับทราบคำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองทางวิชาการสำหรับโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุน 

ที่ประชุมรับทราบคำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองทางวิชาการสำหรับโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุน (โครงการลำดับที่ 1-30) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 เนื่องจากในแผนดำเนินงานฯ ปี 2557 ได้อนุมัติวงเงินงบประมาณสำหรับการสนับสนุนโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุน จำนวน 70 ล้านบาท สกท.จึงพิจารณาเห็นควรเร่งดำเนินการพิจารณากลั่นกรองทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และพิจารณางบประมาณโครงการโดยคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ด้านการจัดสรรเงินกองทุน สำหรับโครงการลำดับที่ 1-30 วงเงินประมาณ 70 ล้านบาทก่อน 

 

 

 

ขอบคุณที่มาจาก ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::