:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

.:: ร้านต้นกล้า ::. .:: ร้านต้นกล้า ::.

สจล.เดินหน้าเป็น 1 ใน 10 ของอาเซียน


             ศ.ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยว่า สจล.มีแผนที่จะผลักดันและพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด 1 ใน 10 ของอาเซียนภายในปี 2563 ภายใต้ 3 แนวทางหลัก ได้แก่ 1.สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย หรือสถาบันชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศ โดยแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรร่วมกัน 2.พัฒนาและเพิ่มหลักสูตร เพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ และเปิดหลักสูตรที่ประเทศยังขาดแคลนบุคลากร อาทิ สถาปนิกซอฟต์แวร์และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์สำหรับระบบเคลื่อนที่ หลักสูตรสถาปัตยกรรมชุมชน เป็นต้น และ 3.การบริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน และภาคอุตสาหกรรม โดยเน้นงานวิจัย 4 ประเภท ได้แก่ ด้านอาหาร การเกษตร พลังงาน และโลจิสติกส์ โดย ปี 2558 ได้รับงบประมาณ 1,789 ล้านบาท รวมกับเงินบำรุงการศึกษา เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนา สจล.ตามแผนงานที่วางไว้ ส่วนปัญหาเรื่องเงินที่เกิดขึ้นขอยืนยันว่าไม่กระทบต่อการดำเนินงานของ สจล.แน่นอน.


 

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::