:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

.:: ร้านต้นกล้า ::. .:: ร้านต้นกล้า ::.

โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2558


         

 

         สถาบันนวัตกรรมพัฒนาการเรียนรู้ และ สถาบันวิจัยการเรียนรู้ ในความร่วมมือกับ TESOL TRAINING และมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดหลักสูตรอบรมครูสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก โดยจัดเป็น 2 ระดับ (ดังเอกสารแผ่นพับที่แนบ)     ดังนั้น เพื่อร่วมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2559 นี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้บริหารและคณะครูประกอบการพิจารณาในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการใหม่ๆ ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้เด็กได้สนุกสนานกับกิจกรรม กล้าคิด กล้าแสดงออก พร้อมเป็นเยาวชนที่เก่งในอนาคตต่อไป

เอกสารที่แนบมา


 

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::