:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

.:: ร้านต้นกล้า ::. .:: ร้านต้นกล้า ::.

สถาบันวิจัยการเรียนจับมือม.เกษตรพัฒนาสื่อการศึกษา


         

         วีระพล ศรีวุฒิชาญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการเรียนรู้ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)กับดร.ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร และผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต ผู้แทนคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการพัฒนางานวิชาการด้านปฐมวัยและชุดสื่อการเรียนรู้ของสถาบันฯ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและรับกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ณ เคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 


 

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::