:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

.:: ร้านต้นกล้า ::. .:: ร้านต้นกล้า ::.

ขอเรียนเชิญ โรงเรียนสมาชิกโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้าร่วมสัมมนาค่ายวิชาการ “Childhood Education : Thinking Tools for Thinking Classroom”


 


        ขอเรียนเชิญ  โรงเรียนสมาชิกโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล  ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าร่วมสัมมนาค่ายวิชาการ  “Childhood Education : Thinking Tools for Thinking Classroom”  ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  ระหว่างเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน   พ.ศ. 2558   


 

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::