:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

.:: ร้านต้นกล้า ::. .:: ร้านต้นกล้า ::.

5 หน่วยงานจี้พัฒนาเด็กปฐมวัยชูครอบครัวเข้มแข็ง


นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) เปิดเผยว่า สค.พร้อมด้วยการเคหะแห่งชาติ (กคช.) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) กรมอนามัย และกรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมสัมพันธภาพของครอบครัว ซึ่งสาระสำคัญของความร่วมมือกำหนดให้ สค.สนับสนุนให้เกิดการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย 0-2 ปี ให้มีการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ดูแลเด็ก พัฒนาผู้ดูแลเด็กผลักดันให้เกิดการขยายพื้นที่การดำเนินงานเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 0-2 ปีให้ทั่วถึงและมีคุณภาพเท่าเทียม ส่วนกคช.สนับสนุนสถานที่ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย 0-2 ปี ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล สนับสนุนให้ชุมชนเกิดความพร้อมในการบริหารจัดการสถานที่ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย ขณะที่ พอช.ส่งเสริมสภาองค์กรชุมชนทั่วประเทศสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงกลุ่มองค์กรในพื้นที่และกองทุนต่างๆ เพื่อร่วมผลักดันการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรมอนามัยสนับสนุนการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมผู้ดูแลเด็กรวมถึงฝึกอบรมผู้ดูแลเด็ก ทำมาตรฐานสถานที่ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย 0-2 ปี ส่งเสริมการดำเนินงานของสถานที่ดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน และ กทม. สนับสนุนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย 0-2 ปีในพื้นที่กรุงเทพฯ และสนับสนุนการดำเนินงานของสถานที่ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย.

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์    วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559


 

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::