:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

.:: ร้านต้นกล้า ::. .:: ร้านต้นกล้า ::.

ร้องนายกฯเลิกเก็บค่าบำรุงศึกษา


นายคมเทพ ประภายนต์ นายกสมาคมเครือข่ายผู้ปกครองแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามที่สมาคม ได้ยื่นหนังสือเพื่อให้แก้ไขและยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เรื่องการจัดเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาที่มิชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ปี 2551 เนื่องจากคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 8 มีความเห็นต่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อจัดการศึกษา ตามมาตรา 49 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ ฉบับ 2550 โดยสรุปว่า การจัดการศึกษานอกหลักสูตรสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่อยู่ในหน้าที่ที่รัฐจะต้องจัดตามรัฐธรรมนูญ และพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่ไม่ต้องเก็บค่าใช้จ่าย ดังนั้นการจัดการศึกษานอกหลักสูตรจึงอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายได้ ด้วยเหตุนี้สมาคมจึงยื่นหนังสือแก้ไขและยกเลิกประกาศศธ. เพราะการตีความไม่มีกฎหมายบัญญัติและให้อำนาจไว้ เหมือนอย่างกรมสรรพากรที่อาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายรัษฎากรเรียกเก็บภาษี

 

นายคมเทพกล่าวต่อว่า หากจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากโรงเรียนที่จัดการศึกษานอกหลักสูตรก็ต้องมีกฎหมายมารองรับ ดังนั้นคำวินิจฉัยข้างต้นจึงไม่ได้ยึดถือหลักการตามกฎหมาย เพราะการจัดการศึกษานอกหลักสูตร ยึดบุคคลเป็นกลไกนั่นก็คือข้าราชการครูซึ่งเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ขณะที่อาคารสถานที่ อุปกรณ์การเรียนการสอน ก็เป็นทรัพยากรของรัฐ เมื่อคำวินิจฉัยมิชอบด้วยกฎหมาย ทางสมาคมจึงยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี รมว.ศธ. ปลัดศธ. และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เพื่อเรียกร้องให้ยกเลิกประกาศดังกล่าว

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 


 

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::