:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

.:: ร้านต้นกล้า ::. .:: ร้านต้นกล้า ::.

สถาบันวิจัยการเรียนรู้ ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


เริ่มแล้ว อบรมทายาทธุรกิจ สำหรับผู้บริหารโรงเรียน

คุณวีระพล ศรีวุฒิชาญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการเรียนรู้  ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในการจัดหลักสูตร        Family Business  “เคล็ดลับการบริหารธุรกิจครอบครัวให้ยั่งยืน” สำหรับผู้บริหารโรงเรียน ที่ดำเนินธุรกิจในรูปของครอบครัว โดยจะเริ่มอบรมรุ่นแรกในวันที่ 21-24กรกฎาคม ศกนี้


 

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::