:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

.:: ร้านต้นกล้า ::. .:: ร้านต้นกล้า ::.

EDUCA 2016 การศึกษาปฐมวัยในบริบท Thailand Education 4.0


EDUCA 2016  วันพฤหัสบดี 13 ตุลาคม 2559 เวลา    13.00 – 17.00 น.

หัวข้อเรื่อง  :  การศึกษาปฐมวัยในบริบท  Thailand  Education  4.0

           กรณีศึกษา :   โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  สถาบันวิจัยการเรียนรู้

Session  1  :     การศึกษาปฐมวัยในบริบท  Thailand Education 4.0

                          วิทยากร  :   ดร.  เสาวนิตย์  ชัยมุสิก     นักการศึกษา

Session  2  :    หลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงนานาประเทศ  และแนวทางการพัฒนา

                         (   แสดงตัวอย่างหลักสูตรสถานศึกษาประกอบการนำเสนอ )

                         วิทยากร  :   อาจารย์ ดร.  ปิยะนันท์  หิรัณย์ชโลธร  

                         อาจารย์ประจำสาขาวิชาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Session 3  :      การออกแบบกิจกรรมเสริมทักษะการคิด Critical Thinking & Problem Solving

                        (  แสดงกิจกรรมของเด็กประกอบการนำเสนอ )

                        วิทยากร  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลาธิป  สมาหิโต  อาจารย์ประจำสาขาวิชา

                        ปฐมวัยศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

และ รองศาสตราจารย์ ดร. ชาตรี ฝ่ายคำตา  ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2559  ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Session 4  :   กิจกรรม  Mindfulness & Mindset  เพื่อเสริมสร้างความคิดเชิงบวก ( Positive Thinking )

                      ( นำเสนอกิจกรรมที่สามารถนำไปใช้กับเด็กอนุบาลตามวัตถุประสงค์ )

                      วิทยากร  :  อาจารย์ศศิพินธุ์  บุณย์สวัสดิ์ 

                      ผู้บริหารโรงเรียนบ้านของเล่น

Session 5 :      ความเป็นสากล  :  ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัยสอนอย่างไร   :  Phonics

                       วิทยากร :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. สมโภชน์  พนาวาสน์

                        ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

                        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Session 6 :      เงื่อนไขความสำเร็จ  ( Key  to Success )

                       วิทยากร :  ดร. (Candidate) วีระพล  ศรีวุฒิชาญ  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการเรียนรู้

1.      เครื่องมือ :  สื่อและกิจกรรมการเรียนรู้

2.      การบริหารจัดการสถานศึกษา

3.      การประกันคุณภาพการศึกษา


 

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::