:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

.:: ร้านต้นกล้า ::. .:: ร้านต้นกล้า ::.

ทริปที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร - ครูประจำชั้น โรงเรียนสมาชิกในโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลฯ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559


วันที่ 11 ตุลาคม 2559
ณ     โรงแรมลายทอง
จังหวัดอุบลราชธานี
 

 

 

 

    


  

 


 

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::