:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

.:: ร้านต้นกล้า ::. .:: ร้านต้นกล้า ::.

ทริปที่ 11 การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร - ครูประจำชั้น โรงเรียนสมาชิกในโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลฯ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559


วันที่ 27 ตุลาคม 2559
ณ     โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 

 

 

 

    


  

 


 

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::