:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

.:: ร้านต้นกล้า ::. .:: ร้านต้นกล้า ::.

สถาบันวิจัยการเรียนรู้ ขอร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนในโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


โรงเรียนสิริวัฒนาเชียงรายและโรงเรียนสิริวัฒนาและวิทยาลัยเทคโนโลยีสิริวัฒนาบริหารธุรกิจ  ท่านประธานวันวิสาข์ กาญจนศรีกุล ที่ได้รับรางวัลผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น และคุณครูศิวพร ดอนเลย ได้รับเกียรติบัตรครูดีเด่น ประจำปี 2559ณ งานโรงเรียนเอกชน  จังหวัดเชียงราย

โรงเรียนเอื้อวิทยา  ท่านเกศริน อุปาลี เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพครูด้วยความมุ่งมั่นเสียสละ สร้างคุณประโยชน์ต่อโรงเรียนและการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ระดับปฐมวัย และนางสายพิน  สุภาแสน  เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ ระดับดี ได้รับการยกย่อง และประกาศเกียรติคุณ “คุรุคุณธรรม” (เข็มทองแดง) ประจำปี 2559 ณ งานวันครู ครั้งที่ 61 ณ หอประชุมคุรุสภา จังหวัดเชียงใหม่

 


 

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::