:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

.:: ร้านต้นกล้า ::. .:: ร้านต้นกล้า ::.

เล็งชงรัฐเพิ่มงบฯการศึกษาคนพิการ


 
         
 
 

           ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ได้หารือถึงการใช้งบประมาณเพื่อจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ เนื่องจากพบว่าในแต่ละปีงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ ดังนั้น ที่ประชุมจึงให้หน่วยงานที่มีเด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กปกติ เช่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เป็นต้น ไปวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการศึกษาคนพิการที่เกิดขึ้นจริงว่าควรเป็นเท่าไหร่ โดยเฉพาะผู้พิการที่เรียนสายอาชีพ ต้องจำแนกรายละเอียดให้ชัดเจนตามสาขาวิชา และตามระดับการศึกษา เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป

เลขาธิการ สกศ. กล่าวด้วยว่า ในสัปดาห์นี้สภาการศึกษา จะประชุมหารือเรื่องมาตรฐานการศึกษาชาติ ซึ่งในการประชุมดังกล่าวมีประเด็นการพัฒนามาตรฐานผู้เรียน มาตรฐานการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นหากมาตรฐานการศึกษาชาติได้ดำเนินการจัดทำเสร็จเรียบร้อย หน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดทุกสังกัด จะต้องนำมาตรฐานการศึกษาชาติไปใช้อิงในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของแต่ละสังกัด เช่น การเรียนการสอน การของบประมาณ เป็นต้น ทั้งนี้ ในการจัดทำมาตรฐานการศึกษา หน่วยงานทุกสังกัดจะต้องไปพิจารณาด้วยว่า การดูแลเด็กพิการจะต้องมีมาตรฐาน และตัวชี้วัดใดบ้าง ที่สอดรับกับมาตรฐานการศึกษาชาติ เพื่อการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการให้มีคุณภาพมากขึ้น.... 

 

ที่มา 


 

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::