:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

.:: ร้านต้นกล้า ::. .:: ร้านต้นกล้า ::.

ประมวลหลักสูตรฝึกอบรม PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ


ประมวลหลักสูตรฝึกอบรม

PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(Professional Learning Community By LRI)

จาก.....โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สู่.....โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา ๒๕๔๘ ถึงปัจจุบัน  สามารถดูเนื้อหาทั้งหมดตามลิงค์ดาวน์โหลด ตามข้างล่าง

ดาวน์โหลดแบบ PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::