:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

.:: ร้านต้นกล้า ::. .:: ร้านต้นกล้า ::.

เลขาธิการ กช. ปาฐกถาพิเศษ การสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2
 ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธาน และกล่าวปาฐกถาพิเศษ การสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ในโอกาสครบรอบ 12 ปี สถาบันวิจัยการเรียนรู้ หัวข้อ : ก้าวต่อไปของการศึกษาปฐมวัยในภูมิภาคอาเซียนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Hope : Advancing Early Childhood Education in ASEAN towards Sustainable Development) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

เลขาธิการ กช. กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่า การให้ “เด็กปฐมวัย” มีพัฒนาการอย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการแล้ว ก็จะสามารถเติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพ และส่งผลดีต่ออนาคตของสังคมและประเทศชาติด้วย นักเศรษฐศาสตร์ รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.เจมส์ เจ เฮกแมน จากมหาวิทยาลัยชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แสดงความคิดเห็นไว้ในผลงานวิจัยว่า “การลงทุนพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าให้ผลตอบแทนแก่สังคมที่ดีที่สุดในระยะยาว” โดยคืนผลตอบแทนกลับคืนมาในอนาคตมากถึง 7 เท่า เป็นทั้งการเพิ่มคุณภาพทรัพยากรบุคคลของประเทศ และลดอัตราการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

เลขาธิการ กช. กล่าวเพิ่มเติมว่า องค์การยูนิเซฟซึ่งเป็นหน่วยงานของสหประชาชาติ มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม พัฒนาการสุขภาพ รวมถึงความเป็นอยู่ของแม่และเด็กในประเทศกำลังพัฒนา ได้พูดถึงเด็กปฐมวัยที่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย จะมีทักษะทางกายภาพ ความฉลาดทางด้านสติปัญญา และความฉลาดทางด้านอารมณ์สูงขึ้นกว่าปกติ และนำไปสู่การมีโอกาสในการเรียนรู้ต่อในระดับที่สูงขึ้น และเป็นแรงงานที่มีคุณภาพมีรายได้สูง

เลขาธิการ กช. กล่าวชื่นชมและเป็นกำลังใจให้แก่สถาบันวิจัยการเรียนรู้ ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยร่วมกับสถานศึกษา และการสัมมนาครั้งนี้เป็นการสัมมนาระดับชาติ เป็นการสร้างโอกาสให้แก่สถานศึกษาจากทั่วประเทศ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านคงจะได้รับความรู้เพื่อนำกลับไปใช้ในหน้าที่และความรับผิดชอบตามภาระหน้าที่ของทุกท่าน ให้เกิดประโยชน์มีผลสัมฤทธิ์ที่เป็นส่วนเกื้อหนุนต่อประเทศชาติต่อไป

แหล่งที่มา http://opec.go.th


 

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::