:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

.:: ร้านต้นกล้า ::. .:: ร้านต้นกล้า ::.

Thailand Education Landscape I ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ I Education Disruption Conference 2018


แหล่งที่มา : Disrupt Technology Venture


 

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::