:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

.:: ร้านต้นกล้า ::. .:: ร้านต้นกล้า ::.

นักเรียนพันธุ์ใหม่ ทักษะชีวิต สำคัญกว่า เรียนเก่ง


บริษัทชั้นนำหลายประเทศทั่วโลก เช่น Google IBM Chevron พบว่า พนักงานที่สามารถสร้างคุณค่าและทำให้องค์กรประสบความสำเร็จไม่ใช่พนักงานที่ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน (Hard Skills) แต่เป็นกลุ่มของพนักงานที่มีความโดดเด่นด้าน Soft Skills บริษัทชั้นนำได้เรียงลำดับความสำคัญของทักษะที่สร้างมูลค่าให้กับองค์กร 5 อันดับ ดังนี้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการสื่อสาร และความยืดหยุ่น

ความต้องการที่เปลี่ยนไปของตลาดงานและการเปลี่ยนแปลงแบบสิ้นเชิงในโลกอนาคต ท้าทายให้ระบบการศึกษาต้องปรับแบบยกเครื่องโดยเพิ่มกระบวนการบ่มเพาะทักษะชีวิตเพื่อติดอาวุธให้กับคนรุ่นใหม่ ทักษะชีวิต (Life Skills) เป็น ความสามารถที่แสดงออกมาในรูปแบบพฤติกรรมการปรับตัวและการตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ องค์กรอนามัยโลกกำหนดทักษะชีวิตที่สำคัญไว้หลายมิติ ได้แก่ การตัดสินใจ การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น การสำนึกถึงตนเองอย่างมีสติ ความเห็นใจผู้อื่น การมีอุเบกขา การรับมือกับความเครียด และการตั้งมั่นในจุดยืนของตนโดยไม่ก้าวร้าว ทักษะชีวิตมีความจำเป็นมากสำหรับโลกอนาคตที่มีพลวัตรสูง และที่สำคัญการสร้างทักษะชีวิตต้องใช้กระบวนการบ่มเพาะ การลงมือปฏิบัติและการสร้างประสบการณ์ ไม่สามารถถ่ายทอดโดยการสอนหรือฝึกอบรม

 

นักเรียนพันธุ์ใหม่ ต้องมีทักษะชีวิตที่พร้อมเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะชีวิตจะช่วยให้นักเรียนพร้อมเผชิญกับระบบการเรียนในมหาวิทยาลัยที่กำลังเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉม และพร้อมสำหรับการเผชิญโลกจริงในอนาคตที่ต้องไปประกอบอาชีพและใช้ชีวิตด้วยตนเอง ทักษะชีวิตต้องสร้างอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและไม่ใช่หน้าที่ของโรงเรียนเท่านั้น ผู้ปกครองมีบทบาทสำคัญมากกว่าโรงเรียนในด้านการบ่มเพาะทักษะชีวิต

 

ภาพประกอบด้านล่าง เป็นตัวอย่างวิธีการที่คุณครู และ ผู้ปกครอง สามารถนำไปใช้เพื่อบ่มเพาะทักษะชีวิตให้กับนักเรียนได้

 

นักเรียนที่จะอยู่รอดได้ในอนาคต ไม่ใช่นักเรียนที่มีความรู้ดีเท่านั้น แต่ต้องเป็นนักเรียนที่มีทักษะชีวิตที่รอบด้านและได้รับการบ่มเพาะแบบต่อเนื่องทั้งจากโรงเรียนและครอบครัว ดังนั้นนักเรียนพันธุ์ใหม่ ไม่ได้สำคัญที่การเรียนเท่านั้น การมีประสบการณ์ในการร่วมทำกิจกรรมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเป็นการสร้างทักษะชีวิตเพื่ออนาคตที่แข็งแกร่ง

โดย เพจรู้ทันการศึกษาโลก กับ ดร.ลัคกี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งที่มา : http://luckyeducation.org/article/view/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%87


 

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::