:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

.:: ร้านต้นกล้า ::. .:: ร้านต้นกล้า ::.

ทริปที่ 14 การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร - ครูประจำชั้น โรงเรียนสมาชิกในโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลฯ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559


วันที่ 6 พฤศจิกายน 2559
ณ     โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส
จังหวัดนครราชสีมา
 

 

 

 

    


  

 


 

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::